Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Mobbing i skulen

Mobbing i skulen

Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 


Blir du mobba?

Dersom du blir krenka eller mobba, er det viktig at du seier ifrå til nokon om det. Du vel sjølv kven du vil snakke med. Du kan til dømes ta kontakt med ein lærar, helsesøster, foreldre, venner, trenarar eller andre du kjenner.

Kva skal skulen gjere?

Alle tilsette ved skulen har plikt til å undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn dersom dei får kjennskap til eller mistanke om mobbing, vald, rasisme eller anna krenkjande åtferd.

Skulen skal ved oppmodingar om tiltak frå elevar eller føresette, innan 5 dagar skrive ein aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal innehalde tiltak for å ivareta eit trygt skulemiljø for eleven(ane).

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Nyttige lenker

Informasjon om mobbing på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sine nettsider.
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 
På nettstaden brukhue.com finn du gode råd til barn og foreldre om nettmobbing.  
På slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet.

Regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kap. 9A

Kontaktinformasjon

Knut Øyvind Hoem
Kommunalsjef
E-post
Telefon 482 72 458

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart