Mobbing i skulen

Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Illustrasjon som viser www.Nullmobbing.no. - Klikk for stort bilete


Blir du mobba?

Dersom du blir krenka eller mobba, er det viktig at du seier ifrå til nokon om det. Du vel sjølv kven du vil snakke med. Du kan til dømes ta kontakt med ein lærar, helsesøster, foreldre, venner, trenarar eller andre du kjenner.

Kva skal skulen gjere?

Alle tilsette ved skulen har plikt til å undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn dersom dei får kjennskap til eller mistanke om mobbing, vald, rasisme eller anna krenkjande åtferd.

Skulen skal ved oppmodingar om tiltak frå elevar eller føresette, innan 5 dagar skrive ein aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal innehalde tiltak for å ivareta eit trygt skulemiljø for eleven(ane).

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Nyttige lenker

Informasjon om mobbing på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sine nettsider
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 
På nettstaden brukhue.com finn du gode råd til barn og foreldre om nettmobbing  
På slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet

Regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kap. 9A

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart