Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Mobbing i skulen

Mobbing i skulen

Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Klikk for stort bilete

 


Blir du mobba?

Dersom du blir krenka eller mobba, er det viktig at du seier ifrå til nokon om det. Du vel sjølv kven du vil snakke med. Du kan til dømes ta kontakt med ein lærar, helsesøster, foreldre, venner, trenarar eller andre du kjenner.

Kva skal skulen gjere?

Alle tilsette ved skulen har plikt til å undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn dersom dei får kjennskap til eller mistanke om mobbing, vald, rasisme eller anna krenkjande åtferd.

Skulen skal ved oppmodingar om tiltak frå elevar eller føresette, innan 5 dagar skrive ein aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal innehalde tiltak for å ivareta eit trygt skulemiljø for eleven(ane).

Aktivitetsplikt

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Nyttige lenker

Informasjon om mobbing på Fylkesmannen sine nettsider.  
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 
På nettstaden brukhue.com finn du gode råd til barn og foreldre om nettmobbing.  
På slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet.

Regelverk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kap. 9A

Kontaktinformasjon

Knut Øyvind Hoem
Kommunalsjef
E-post
Telefon 482 72 458

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Oppfordrar likevel publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart