Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering betyr å dele opp eit bygg i fleire sjølvstendige eigarseksjonar. Endringar av allereie seksjonerte eigedomar kallast reseksjonering. 

Slik søker du

1. Fyll ut skjema:

Seksjonering 
Søknadsskjema - Søknad om seksjonering   
Rettleiar til utfylling av søknadsskjema om seksjonering  

Reseksjonering  
Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering  
Rettleiar til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering   

2. Nødvendige vedlegg går fram av pkt. 9 i skjemaet

3. Skjemaet må leverast i papirversjon pga. krav om original signatur

Ved reseksjonering: Legg ved kopi av eksisterande tinglyst seksjonering, tilhøyrande planteikningar og situasjonsplan. Dersom du ikkje har desse dokumenta kan dei bestillast frå Statens Kartverk (tinglysinga).

Seksjonering av uteareal: Fordeling av uteareal eksklusivt til dei enkelte seksjonar som tilleggsdelar er ein meir komplisert prosess som krev oppmålingsforretning.

  Kva får du

  • Begjæringa blir normalt behandla innan 12 veker.
  • Du får delt opp bygninga i fleire eigarseksjonar, med dokumentasjon på plassering av eigarseksjonar og fordeling av sameigebrøk.
  • Du får eventuelt eit matrikkelbrev og fordeling av uteareal til ein eller fleire seksjonar.

  Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

  • Eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eigedomen.
  • Koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • Sett ned offentlege grensemerker, om det er mogleg og ønskeleg.

  Kva kostar det

  Sjå  Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova pkt 7 for matrikkelbrev.  
  Sjå Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v pkt 19. diverse gebyr. 

  Regelverk 

  Kontaktinformasjon

  Jan Rune Jacobsen
  Planansvarleg
  E-post
  Telefon 951 04 369

  Opningstider

  Opningstid og telefontid: 
  Kvardagar 10:00 - 14:00

  Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
  Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

  Adresse

  Besøksadresse

  Rådhuset
  Brugata 10
  6390 Vestnes

  Kart