Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering betyr å dele opp eit bygg i fleire sjølvstendige eigarseksjonar. Endringar av allereie seksjonerte eigedomar kallast reseksjonering. 

Slik søker du

1. Fyll ut skjema

Seksjonering 
Søknadsskjema - Søknad om seksjonering   
Rettleiar til utfylling av søknadsskjema om seksjonering  

Reseksjonering  
Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering  
Rettleiar til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering   

2. Nødvendige vedlegg går fram av pkt. 9 i skjemaet
 

3. Skjemaet må leverast i papirversjon pga. krav om original signatur

Ved reseksjonering: Legg ved kopi av eksisterande tinglyst seksjonering, tilhøyrande planteikningar og situasjonsplan. Dersom du ikkje har desse dokumenta kan dei bestillast frå Statens Kartverk (tinglysinga).

Seksjonering av uteareal: Fordeling av uteareal eksklusivt til dei enkelte seksjonar som tilleggsdelar er ein meir komplisert prosess som krev oppmålingsforretning.

Kva får du

  • Begjæringa blir normalt behandla innan 12 veker.
  • Du får delt opp bygninga i fleire eigarseksjonar, med dokumentasjon på plassering av eigarseksjonar og fordeling av sameigebrøk.
  • Du får eventuelt eit matrikkelbrev og fordeling av uteareal til ein eller fleire seksjonar.

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

  • Eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eigedomen.
  • Koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • Sett ned offentlege grensemerker, om det er mogleg og ønskeleg.

Kva kostar det

Sjå  Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova pkt 7 for matrikkelbrev.  
Sjå Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v pkt 19. diverse gebyr. 

Regelverk 

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering.

Kontakt

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 95 10 43 69

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart