Saksbehandlingstid byggesak

Saksbehandlingstid byggesak

Som hovudregel er saksbehandlingsfristen på 3 veker for byggetiltak som er i samsvar med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker. 

Saksbehandlingstida startar når  kommunen mottek ein fullstendig søknad, med all naudsynt informasjon som trengs for å behandle søknaden. Om kommunen må innhente meir informasjon ved mangelfull søknad, er ikkje dette ein del av saksbehandlingstida.  

Meir informasjon om tidsfristar finn du i Plan- og bygningslova § 21-7.

                               

Kontaktinformasjon

Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 907 78 328

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart