Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Saksbehandlingstid byggesak

Saksbehandlingstid byggesak

Som hovudregel er saksbehandlingsfristen på 3 veker for byggetiltak som er i samsvar med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker. 

Saksbehandlingstida startar når  kommunen mottek ein fullstendig søknad, med all naudsynt informasjon som trengs for å behandle søknaden. Om kommunen må innhente meir informasjon ved mangelfull søknad, er ikkje dette ein del av saksbehandlingstida.  

Meir informasjon om tidsfristar finn du i Plan- og bygningslova § 21-7.

                               

Kontaktinformasjon

Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 51
Mobil 928 64 721

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart