Støtte frå næringsfondet

Støtte frå næringsfondet

Ekstraordinær støtte frå Næringsfondet hausten 2020 – søknadsfrist 01.11.2020. Vestnes kommune har fått ekstra tilskot til kommunalt næringsfond grunna Corona pandemien.

Kven kan få tilskott

Krav som vert stilt for å få tilskott, kort samanfatta:

  • Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve). Tiltak som markedsføring, næringsutvikling og mindre investeringar
  • Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på - om tiltaket treff formålet med ordninga - i kor stor grad tiltaka vil motverke utfordringane som korona pandemien har skapt - kor raskt tiltaka kan settast i verk
  • Skal ikkje være tilskott til å dekke tap i koronatida, eller tiltak for å komme tilbake til «gammalt produksjonsnivå» etter reduksjon grunna korona.

I vurdering om støtte skal tiltaket sin betydning for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektleggast.

Slik søker du

Søknad skal sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.11.2020

Nærare opplysningar: Nils Eidhammer tlf. 70 18 40 98 eller våre heimesider www.vestnes.kommune.no under Næring og bevilling under Regelverk.

Regelverk

Retningsliner for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal  
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøkadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart