Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.08.2020, kl 15:07

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Støtte frå næringsfondet

Støtte frå næringsfondet

Støtte frå fondet skal i hovudsak fremje etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande bedrifter, etter nærare fastsette retningslinjer.

Kommunalt næringsfond er basert på ei tildeling av regionale utviklingsmidlar fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Kven kan få tilskott

Frå fondet kan kommunen gje støtte til bedriftsretta tiltak; maskiner og utstyr til produksjon, produktutvikling, marknadsføring, opplæring m.m. Hovudregelen er at ein kan få dekt inntil 50 %, men med øvre grense kr 150.000. Det vil i hovudsak ikkje bli gitt støtte til rullande materiell (bilar etc.), kontorutstyr, handverktøy og ordinær drift.

Slik søker du

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

Søknaden skal innehalde:

  • Ei beskriving av tiltaket det blir søkt om, inkludert målsettingar for tiltaket og relevans for formålet med tilskottsordninga.
  • Plan for gjennomføring, herunder aktivitetar, tidsplan, organisering og samarbeidspartnarar.
  • Forventa resultat.
  • Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
  • Søknadssum.
  • Andre relevante opplysningar søkaren ser som viktige for søknaden og andre opplysningar som er spesifisert i kunngjøringa.

Bedrifter skal legge ved siste årsregnskap og privatpersonar skal legge ved siste skattemelding ved søknaden.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Søknad om støtte og ev. lån med kapitalbehov som overstig summane ovanfor skal skje til Innovasjon Norge. 

Avgrensingar

Ein kan som hovudregel ikkje gi støtte til bedrifter, nystarta eller eksisterande, som vidarefører aktiviteter til verksemder som nyleg har gått konkurs, nyleg er nedlagt eller selt. Det vert ikkje gitt støtte til investeringar som alt er gjort, men til det som ligg fram i tid.

Søknadsfrist

For 2020 er søknadsfristen 15. mai.

Regelverk

Retningsliner for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal  
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Kontaktinformasjon

Magne Værholm
Kommunalsjef
E-post
Telefon 71 18 40 42
Mobil 913 84 000

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøkadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart