Støtte frå næringsfondet

Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i berekraftsfylket Møre og Romsdal. Støtte frå næringsfondet skal utløyse vekstpotensiale i lokale bedrifter, og bidra til å nå kommunane sine mål for lokalsamfunnet.

Kven kan få tilskott

Krav som vert stilt for å få tilskott, kort samanfatta:

  • Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve). Tiltak som markedsføring, næringsutvikling og mindre investeringar
  • Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på - om tiltaket treff formålet med ordninga - i kor stor grad tiltaka vil motverke utfordringane som korona pandemien har skapt - kor raskt tiltaka kan settast i verk
  • Skal ikkje være tilskott til å dekke tap i koronatida, eller tiltak for å komme tilbake til «gammalt produksjonsnivå» etter reduksjon grunna korona.

I vurdering om støtte skal tiltaket sin betydning for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektleggast.

Slik søker du

Søknad skal sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2023 er fredag 11. august.

Kontaktperson

Økonomirådgievar Hilde Rekdal tlf. 90618142 eller e-post: hilde.rekdal2@vestnes.kommune.no

Regelverk

Retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal:  
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
 

Kontakt

Hilde Rekdal
Økonomirådgjevar
E-post
Telefon 90 61 81 42

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøkadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart