Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Støtte frå næringsfondet

Støtte frå næringsfondet

Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i berekraftsfylket Møre og Romsdal. Støtte frå næringsfondet skal utløyse vekstpotensiale i lokale bedrifter, og bidra til å nå kommunane sine mål for lokalsamfunnet.

Kven kan få tilskott

Krav som vert stilt for å få tilskott, kort samanfatta:

  • Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve). Tiltak som markedsføring, næringsutvikling og mindre investeringar
  • Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på - om tiltaket treff formålet med ordninga - i kor stor grad tiltaka vil motverke utfordringane som korona pandemien har skapt - kor raskt tiltaka kan settast i verk
  • Skal ikkje være tilskott til å dekke tap i koronatida, eller tiltak for å komme tilbake til «gammalt produksjonsnivå» etter reduksjon grunna korona.

I vurdering om støtte skal tiltaket sin betydning for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektleggast.

Slik søker du

Søknad skal sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2022 er 12. september

Kontaktperson

Hilde Rekdal tlf. 90618142 eller e-post: hilde.rekdal2@vestnes.kommune.no

Regelverk

Retningsliner for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal:  
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  
 

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøkadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart