Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveg

Planlegging og bygging av landbruksvegar

Bygging av nye landbruksvegar og ombygging av eksisterande vegar kan ikkje iverksetjast  utan løyve frå kommunen. Med landbruksvegar meinast bilvegar og traktorvegar som skal tene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksvegar som medfører større terrenginngrep.

Kva er søknadspliktig

Nybygging og ombygging av landbruksvegar, etablering av massetak, samt tiltak som omfattast av § 1-3 andre ledd, kan ikkje vert iverksett utan skriftleg løyve frå kommunen.

Det er likevel nokre mindre tiltak som ikkje er søknadspliktige.

Sjå forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, for meir informasjon

Ta kontakt med kommunen om du er usikker.  

Søknad om løyve til bygging 

Søknad sendast til kommunen

Søknadsskjema fastsett av landbruksdirektoratet 

Vedlegg:

  • Kart med innteikna trase
  • Byggeplan

Løyver utover byggeløyve kor bygginga vedkjem andre interessentar er privatrettsleg, skal vere avklart før bygginga vert sett i gang (til dømes avkøyring).  

For behandling etter landbruksveiforskrifta må hovudføremålet med vegen vere landbruk. Landbruksandelen av vegens føremål må vere minimum 50 %. Om ikkje, må den behandlast etter plan- og bygningsloven. 

Kommunen er saksbehandlar, vedtaksmynde og kontrollorgan. 

Kva kostar det

Det er saksbehandlingsgebyr knytt til søknadar om landbruksveg.

Frå 2019 vert det to ulike satsar, ein for midlertidige tiltak og ein for permanente tiltak.

Søk om tilskot til vegbygging  

Søknad sendast til kommunen

Søknadsskjema fastsett av landbruksdirektoratet

Kommunen har vedtaksmynde på søknader om tilskot.

Du må ha løyve frå kommunen på bygging  av landbruksveg, før du kan søke om tilskot. 

Regelverk

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier  
Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket 

Lenker  

Landbruksdirektoratet - landbruksveg  
Skogsvei.no  
Fylkesmannen

Kontaktinformasjon

Malin Therese Fiksdal
Skogbruksansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 82
Mobil 910 05 133

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart