Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Påkøyrsel av vilt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Påkøyrsel av vilt

Kommunen har som oppgåve å ta vare på skada vilt, og vilt som blir felt utanom jakttid, jf viltloven § 48.

For å følgje opp dette, skal kommunen syte for at hjortevilt som er skadd ved påkøyrsel, under jakt eller på anna måte vert ettersøkt og om naudsynt avliva. Vilt er i høve Viltlova definert som alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr.

Ved påkøyrsel av vilt gjer følgjande:

  • Få ei oversikt over situasjonen i høve skadde personar og gi førstehjelp om naudsynt . Ved personskade/akutt hjelp ring ambulanse 1 1 3.
  • Ring politiet på tlfnr 02800 og meld frå om påkøyrsla. Politiet varslar då vegentreprenør eller kommunen sin ettersøksekvipasjar som tek hand om dyret.  
  • Merk staden der påkøyrselen skjedde slik at ein lett finn att staden. Dette er viktig slik at dei som skal spore dyret veit kvar ein skal starte ettersøket. Fleire forsikringsselskap deler ut spesielle merkeband som ein kan nytte, bruk evt. ein plastpose eller liknande.
  • Følg aldri etter eit skada dyr sjølv. Det kan vere farleg og gjer dessutan vidare ettersøk med hund vanskelegare. 

 

Å køyre på vilt er ikkje straffbart, men å ikkje varslar om ein viltpåkøyrsel er det. Varsling til politiet er dessutan eit vilkår for å kunne bruke bilforsikringa di. Vanlegvis inneber ikkje viltpåkøyrsel bonustap. Ein syner elles til vegtrafikklova § 12 plikter ved trafikkuhell og dyrevelferdslova § 4 hjelpeplikt i høve plikter ved viltpåkøyrsler.   

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon +47 99 26 66 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart