Kommunalt viltfond

Kommunar der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort, skal etablere eit kommunalt viltfond. Føremålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremje viltforvaltninga i kommunen.

Som inntekter til det kommunale viltfondet skal reknast  

  • Offentleg fellingsavgift for elg og hjort fastsett av kommunen.
  • Tilskott frå det statlege viltfondet.
  • Fondet si årlege avkastning

Som inntekter til det kommunale viltfondet kan reknast

  • Inntekter frå omsetning av ulovleg felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever, samt hjortevilt og bever som blir felt etter løyve gjeve i medhald av naturmangfoldlova § 18.
  • Eventuelle kommunale avsetnader
  • Eventuelt andre midlar.

Kommunalt viltfond kan nyttast til

  • Tilskot til tiltak for å fremje viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjonar, enkeltpersonar eller kommunen sjølv.
  • Å dekkje kommunen sine oppgåver til ettersøk og handtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å førebyggja skadar på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Lovar og reglar

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort

Kontakt

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon 99 26 66 30

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart