Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Spelemidlar

Spelemidlar

Spelemiddelordninga omfattar tilskot til idrettsformål og kulturbygg, og skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive fysisk og kulturell aktivitet.
 

Kommunen gir rettleiing og behandlar søknadar om statlege spelemidlar til anlegg/område for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (handlingsdel) (PDF, 300 kB) legg grunnlag for prioritering av spelemidlar.

I kategorien idrett og fysisk aktivitet kan det søkast tilskot til

  • Nye idretts- og friluftsanlegg 
  • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
  • Nærmiljøanlegg
  • Turvegar og turløyper

Krav som må vere oppfylt

Sjå rettleiar "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018" for utfyllande informasjon.

  • For å kunne søke om spelemidlar, må prosjektet vere tatt med i handlingsplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg.
  • Planane for anlegget det skal søkast om tilskot til, må på førehand vere idrettsfunksjonelt godkjent. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning må vere på plass før byggearbeid vert igangsett. Søknadar om førehandsgodkjenning blir behandla av kommunen heile året.    

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsskjema og meir informasjon om spelemidlar finn du her:    

www.anleggsregistret.no  

15. desember - Frist for å sende inn endeleg søknad til kommunen.

15.  januar - Kommunen sine vedtak og søknadar skal sendast til fylkeskommunen innan 15. januar.

Svar frå fylkeskommunen kjem normalt innan 15. juni.

 

Spelemiddelordninga for lokale kulturbygg 

Desentralisert ordning for lokale kulturbygg er delegert til fylkeskommunen frå Kulturdepartementet.
Søknadsfrist: 1.april (til Møre og Romsdal fylkeskommune) Søknadsfrist til kommunen: 15.februar.

Ordninga skal medverke til egna lokale og bygningar som gir rom for ulik kulturell verksemd. Bygningane skal fungere som kulturelle møtestader for lokalmiljø og/eller for ein region.

Lenke til fylkeskommunen sine sider om kulturbygg
 

Nyttige lenker

Idrettsanlegg.no
Fylkeskommunens hjemmeside om spillemidler
Regjeringens idrettspolitikk      

Kontaktinformasjon

Ingrid Skjegstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 97
Mobil 902 12 038

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart