Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta

Gradvis opning av tannklinkken på Vestnes. Det er framleis ikkje ope som vanleg, og dersom ein ønskjer kontakt må ein ta kontakt på telefon 71 28 46 40. Les meir på fylkeskommune sine nettsider.

Den offentlege tannhelsetenesta skal gjennom lov om tannhelsetenesta gi tannhelsetilbod til prioriterte grupper i befolkninga.

Kvar finn du oss?

Tannlegane held til i 3 etg. Aktivitetssenteret (Brugata 8) ved sida av rådhuset.

Kven har rett til offentleg tannhelsetilbod?

Den offentlege tannhelsetenesta skal gjennom lov om tannhelsetenesta gi tannhelsetilbod til prioriterte grupper i befolkninga. Tilbodet gjeld:

  • Born og unge frå 0-18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (med 75% reduksjon av takstar)

Det fins og ikkje-lovpålagde grupper som har rett på gratis tannbehandling:

  • Rusmisbrukarar i institusjon og personar som pga eit rusmiddelproblem mottek tenester etter Helse- og omsorgstenestelova, og personar under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Personar med psykiske lidingar som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta over ein periode på minimum tre månader
  • Personar i pleie av pårørande finansiert med omsorgsløn. Pleiebehovet må attesterast av lege

Den offentlege tannhelsetenesta i Vestnes tek også i mot vaksne betalande pasientar når det er kapasitet til dette.

Les meir om ordninga på Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider.

Sjå brosjyra "God tannhelse heile livet"

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:30

Adresse

Besøksadresse:

Aktivitetssenteret
Brugata 8
6390 Vestnes

Kart