Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)

Transporttenesta (TT-kort) er eit tilbod om drosjetransport for personar som er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problem med å bruke vanleg kollektivtransport.

Grunna overgang til nye retningslinjer vert det ikkje tatt inn nye brukarar i TT-ordninga frå og med november 2023 og til og med 31. desember 2024.

Kven kan få tilbodet? 

  • Søker er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søker har vesentlege vanskar med å bruke vanleg kollektivtransport
  • Funksjonshemminga har minimum 1 års varigheit

Slik søker du 

Søk om transporttenesta for funksjonshemma (TT-kort) - lenke til papirskjema.

Du må legge ved legeerklæring til søknaden - lenke til papirskjema.

Utfylt søknad og og legeerklæring leverast eller sendast Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Saksbehandling

Servicekontoret behandlar søknaden og tildeler tenesta. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som administrerer ordninga og fastsett kriteria for tildeling Lenke til Møre og Romsdal fylkeskommune si nettsider om tenesta. 

Fylkeskommunen sett eit øver tak på antal brukarar. Søkarar som ikkje får søknaden innvilga kan klage på vedtaket. 

Slik klager du

Regelverk

Retningsliner for transportenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal (PDF, 67 kB)

Kontakt

Asbjørg Oddny Folland
Saksbehandlar
E-post
Telefon 90 91 38 03

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart