Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Ledsagerbevis (følgjekort)

Ledsagerbevis (følgjekort)

Dersom du har behov for følgje eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangement, kan du søke om ledsagerbevis.

Kva er eit ledsagerbevis?

Eit ledsagerbevis gjer det mogeleg å ta med seg eit følgje utan ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmiddel der ordninga blir akseptert.

Kven kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er tilsikta på personar med sjukdom eller nedsett funksjonsevne med behov for assistanse for å kunne delta på arrangement.

Ledsagerbevis vil blant anna vere aktuelt for personar med:

  • Rørslehemming
  • Høyrslehemming 
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergiar
  • Andre typar funksjonshemmingar, som psykiske lidingar og hjarte-lunge-sjukdomar og anna

Funksjonshemminga eller sykdommen må normalt ha ein varigheit på minst 2-3 år. Nedre aldersgrense er normalt 8 år.

Kva kostar det?

Ledsagerbevis er gratis. Du kjøper sjølv ordinær billett, og kan ta med deg ledsager gratis på stader som godtar ledsagerbevis.

Slik søker du

  • Søk om ledsagerbevis.
  • Passfoto på ca 35x40 mm skal og vere med, dersom du ikkje har bilde tek vi dette på servicekontoret. 
  • Utfylt søknad og nødvendige vedlegg leverast eller sendast Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Søknaden vert behandla fortløpande. 

I samband med saksbehandling kan det bli bede om erklæring frå lege eller anna helsepersonell.

Utgått ledsagerbevis

Dersom eit ledsagerbevis er utgått må du søke om nytt. Det er ikke mogleg å søke om forlenging av utgått bevis.

Kor kan eg bruke ledsagerbeviset?

Det er den einskilde arrangøren eller verksemda som avgjer om dei aksepterer ledsagerbevis og kva rabatt ledsagerbevis gir. 

Slik klager du  

Klage på enkeltvedtak

Regelverk  

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart