Hjelpemiddel

Utlån av hjelpemiddel er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller nedsett helse kan ha nytte av hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål, og for å kunne vere meir sjølvstendig i eige liv.

Korttidslån 

  • Ved kortvarig behov for enkle hjelpemiddel som til dømes krykker, toalettforhøgar, sjukeseng og arbeidsstol, kan du få låne dette av kommunen.
  • Utlånstid er 3 månader, med mindre noko anna vert avtalt. 
  • Heimetenesta har eit lager med enklare hjelpemiddel, og dei kan kontaktast for spørsmål om utlån.

Langtidslån

  • Har du eit langvarig behov for hjelpemiddel, må du ta kontakt med ergoterapeut.
  • Ergoterapeut bistår med å finne ut kva hjelpemiddel du kan ha behov for, og søker til NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal om utlån.
  • Ved behov for reparasjon av hjelpemiddel, ta kontakt med heimetenesta eller heimevaktmeister.

Kven kan låne hjelpemiddel?

For å få låne hjelpemiddel i Vestnes kommune, må du bu eller opphalde deg i kommunen.

Kva kostar det?

Det er gratis å låne hjelpemiddel. 

Slik tek du kontakt

Eining for tildeling og koordinering kan vidareformidle henvendigar til ergoterapeut/fysioterapeut.

Nyttige linkar

NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal   
Hjelpemiddeldatabasen   
Korleis søke om hjelpemiddel?

Regelverk  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  
Lov om pasientrettigheter

Kontakt

Kristin Solvang Joranger
Ergoterapeut
E-post
Telefon 97 76 63 02
Dirk Hagemeister
Heimevaktmeister
E-post
Telefon 97 17 55 54

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Aktivitetssenteret
Brugata 8 
6390 Vestnes

Kart