Bustønad

Bustønad

Bustønad er ein statleg støtteordning for deg som har lav inntekt og høge bukostnader.

Bustønad er styrka i ein periode med høge straumutgifter - les meir her

Sjekk om du kan få bustønad

Du kan sjå kven som kan få bustønad, kva krav som gjeld for bustaden og kva inntektsgrenser som gjeld.
Du kan og prøve bustønadkalkulatoren.

Søk bustønad

Søknadsfristen er den 25. kvar månad. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgjande månad. Dersom du får innvilga bustønad, blir søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, blir  søknaden din overført til neste månad automatisk.

Søknadsskjema - bustønad

Meld fra om endringar 

Du har plikt til å melde frå dersom det er endringar i opplysningane du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.

Klage på vedtak

Dersom du meinar noko er feil i vedtaket, kan du klage innan 3 veker etter du motteke vedtaket. 

Mer informasjon

Du finn meir informasjon om bustønad på husbanken sine nettsider. Du kan og henvende deg til servicekontoret for å få hjelp og rettleiing.

Regelverk

Lov om bustøtte (bustøttelova)  
Forskrift om bustøtte

Kontaktinformasjon

Hilde Rekdal
Saksbehandlar
E-post
Telefon 900 61 816
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart