Ditt NAV-kontor

Ditt NAV-kontor

Vestnes kommune og NAV Møre og Romsdal har inngått ei samarbeidsavtale om tenestetilbodet i det lokale NAV-kontoret. Formålet med NAV er at fleire skal kome i aktivitet og at færre skal gå på stønad.

Tenesta skal vere tilpassa behovet til den einskilde brukar. NAV skal ha fokus på brukarar med særskilde behov og utfordringar knytt til arbeidsmarknaden. Arbeidsgjevarar i privat og offentleg sektor, organisasjonar o.a. samarbeidspartar er viktige for å nå desse målsettingane.

Oppfølging av sjukmelde er eit område der den sjukmelde sjølv, arbeidsgjevar og lege er sentrale aktørar. NAV har ein viktig rolle når det gjeld å følge opp sykmeldte som har vært lenge ute av arbeid slik at dei kjem raskare tilbake.

NAV skal også bistå næringslivet og arbeidsmarknaden elles med formidling og rekruttering. 

Nav-kontoret på Vestnes har felles inngang med Servicekontoret i Rådhuset.

Ring NAV sitt fellesnummer 55 55 33 33 for kontakt pr. telefon.   

NAV kontoret kan hjelpe deg med

  • Råd og rettleiing om arbeidsmarknadstiltak, sosiale tenester og ulike trygdeordningar
  • Funksjons- og arbeidsevnevurdering samt kartlegging av kompetanse i høve arbeid
  • Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar, med særleg ansvar for langtidssjukmelde (dei som har vore sjukmeld i meir enn 6 månader )
  • Bistå arbeidsgjevarar i høve til formidling av arbeid og rekruttering av arbeidskraft
  • Økonomisk rettleiing og gjeldsrådgivning
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell Plan for personar når NAV er den mest sentrale bidragsytaren
  • Generell bistand til å finne fram på NAV.no med søknadsskjema o.a. opplysningar

Gå til nav.no

Kontaktinformasjon

Frode Bøe Hatlelid
Einingsleiar
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Mandag - onsdag - fredag
kl. 10:00 - 12:00

Tirsdag og torsdag stengt

Samtalar kan avtalast via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes