Tilsyn av fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg.

Tilsynet skal avdekke feil og manglar på eldstad og skorstein for å forebygge brann eller anna skade, og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som det skal.

Vi vil at eigar av  bygning/objekt eller ein som representerer eiaar er tilstades ved tilsyn, og sørger for at alt som skal sjekkast er tilgjengeleg. Om nødvendig må eigar eller eigar sin representant varsle andre brukarar.

Ved tilsyn må eigar ha tilgjengeleg dokumentasjon som viser montering, kontroll og vedlikehald av fyringsanlegget.

Dette blir sjekka ved kontroll:

  • Eventuelle tidlegare avvik eller merknadar ved fyringsanlegget er følgt opp og utbetra
  • Eventuell ny eldstad eller vesentlege endringar ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • Eldstad, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillande bygd og montert
  • Anlegget er tilfredsstillande kontrollert, ettersett og vedlikehalde
  • Tilkomst for feiing og kontroll av røykkanalar
  • Behov for feiing

Gjeldande regelverk

Veiledning til forskrift om brannforebygging § 17
Brann- og eksplosjonsloven

Kontakt

Per Brakstad Bergmyr
Feiar
E-post
Telefon 91 67 30 50

Kart