Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Melding om installasjon av eldstad

Melding om installasjon av eldstad

Kven kan montere eldstad?

Det blir ikkje stilt formelle kompetansekrav til den som skal montere eldstaden. Den som skal montere eldstaden må ha kjennskap til reglar for skorstein og eldstad. Det er monteringsavisinga til kvar enkelt eldstad som seier noko om kva krav som gjeld. Vi oppmodar å nytte ein sertifisert montør. 

Må eg søke om å installere eldstaden min?

Installasjon av eldstad i eksisterande bustad er ikkje søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiar). Vi oppmodar deg å får et monteringsbevis av montøren. Dette skal vere ferdig utfylt og signert av montør. Skjema for innmelding finn du her. Innmelding skal gjerast seinast ein månad etter at installasjonen er blitt gjort.

NB: Skal eldstaden og ny skorstein monterast samtidig eller i bolig under oppføring er eldstaden søknadspliktig som ein del av varmeanlegget.

Regelverk

Forskrift om brannforebygging § 6   
Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-10   
Byggteknisk forskrift (TEK) § 15-3

Kontaktinformasjon

Per Brakstad Bergmyr
Feiar
E-post
Telefon 916 73 050

Adresse

Besøksadresse

Vestnes Brannstasjon
Misfjordvegen 10
6390 Vestnes

Kart