Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Meld inn arrangement eller overnatting

Meld inn arrangement eller overnatting

Dersom du har eit arrangement, med eller utan overnatting, så skal dette meldast.

Ved arrangement med og  utan overnatting skal du melde dette til Vestnes kommune. Då vil brannbefalet i ein alarmsituasjon vere klar over, og har nødvendig informasjon om, kva ressursar brannvesenet kan få behov for.

Avtale om leie og bruk av lokalet/bygg skal gjerast med eigar. Eigar av bygg skal ha gjort ei vurdering av kor mange menneske lokala er godkjende for.

Behov for befaring?

Brannvesenet vil på eige initiativ kunne gjere ei befaring der arrangementet skal haldast. Du som arrangør kan også be om at vi kjem på befaring og diskutere brannsikkerheita ved arrangementet. Det er arrangøren som har ansvaret for sikkerheita Sjå rettleiar frå Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - «Veileder for sikkerhet ved store arrangement».  

Slik melder du frå

Her kan du melde inn arrangement med eller utan overnatting.

Melding til politiet om arrangement

Skal du halde eit arrangement på offentleg stad skal dette og meldast til politiet.   

Regelverk

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 7

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
6390 Vestnes

Kart