Redusert foreldrebetaling

Dette er ei nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for hushaldningar med låg inntekt.

Kven kan få tilbodet?

Barnehagar i Noreg, private og offentlege/kommunale, skal ikkje ta meir i foreldrebetaling enn 6 % av hushaldninga si samla skattbare inntekt. Er den samla inntekt lågare enn kr 550 000, har familien rett til redusert månadleg betaling for barnehageplassen.

Dersom inntekta til hushaldninga er lågare enn kr 615 590,- pr år, har barn på 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsett skulestart) og rett til 20 timar i veka med gratis kjernetid i barnehagen.

Slik søker du

Søk om redusert foreldrebetaling

Inntekt henta frå skattemyndigheitene

Inntekta blir automatisk henta frå skattemyndigheitene. Anna dokumentasjon på inntekt/manglande inntekt må lastast opp som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni kvart år om du vil ha søknaden behandla innan nytt barnehageår tek til i august. Etter søknadsfristen bli søknadane behandla fortløpande.

Slik klager du

Lese meir om ordninga?

Meir informasjon om foreldrebetaling finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Kontakt

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 90 52 58 06

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart