Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling

Dette er ei nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for hushaldningar med låg inntekt.

Kven kan få tilbodet?

Barnehagar i Noreg, private og offentlege/kommunale, skal ikkje ta meir i foreldrebetaling enn 6 % av hushaldninga si samla skattbare inntekt. Er den samla inntekt lågare enn kr 574.750, har familien rett til redusert månadleg betaling for barnehageplassen.

Dersom inntekta til hushaldninga er lågare enn kr 548.500 pr år, har barn på 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsett skulestart) og rett til 20 timar i veka med gratis kjernetid i barnehagen.

Frå 1. august 2020 er denne inntektsgrensa sett til kr 566.100.

Slik søker du

Søk om redusert foreldrebetaling.

Husk skattemeldinga

Som dokumentasjon legg du ved/lastar opp siste års skattemelding (sjølvmelding) som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni kvart år om du vil ha søknaden behandla innan nytt barnehageår tek til i august. Etter søknadsfristen bli søknadane behandla fortløpande.

Slik klager du

Klage på enkeltvedtak

Lese meir om ordninga?

Meir informasjon om foreldrebetaling finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart