Mobbing i barnehage

Mobbing i barnehage

Barnehagane i Vestnes har fokus på å arbeide med haldningar og sosial kompetanse i det førebyggande arbeidet mot mobbing og diskriminering. Venskap mellom barn er ein viktig føresetnad i det førebyggande arbeidet.

Vestnes har eigen plan for arbeidet med psykososialt barnehagemiljø

Dette er ein forpliktande plan for kommunale og private barnehagar i arbeidet med å forebygge, hindre, oppdage og  gripe inn når ein mistenkjer at barn ikkje har ein trygg og god barnehagekvardag.

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Nyttig lenker

Her finn du god informasjon om mobbing, kven som kan hjelpe deg og dine og dine rettigheiter.  
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 905 25 806

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart