Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Mobbing i barnehage

Mobbing i barnehage

Barnehagane i Vestnes har fokus på å arbeide med haldningar og sosial kompetanse i det førebyggande arbeidet mot mobbing og diskriminering. Venskap mellom barn er ein viktig føresetnad i det førebyggande arbeidet.

Ein illustrasjon som har teksten Nullmobbing.no - du har rett til å ha det bra. - Klikk for stort bilete

Vestnes har eigen plan for arbeidet med psykososialt barnehagemiljø

Dette er ein forpliktande plan for kommunale og private barnehagar i arbeidet med å forebygge, hindre, oppdage og  gripe inn når ein mistenkjer at barn ikkje har ein trygg og god barnehagekvardag.

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Lenke til Møre og Romsdal fylkeskommune med kontaktinformasjon til mobbeombudet.

Nyttig lenker

Her finn du god informasjon om mobbing, kven som kan hjelpe deg og dine og dine rettigheiter.  
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon +47 90 52 58 06

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart