Godkjenning av barnehagar

Vestnes kommunestyre er både barnehageeigar og barnehagemyndigheit. Ei av oppgåvene til barnehagemyndigheita er å godkjenne nye og eksisterande barnehagar.  

Dette seier barnehagelova om godkjenning av barnehagar:

§ 14. Godkjenning
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid."

Heimelsgrunnlaget i lov og forskrifter er som følgjer:

Barnehagemynde fattar vedtak om godkjenning basert på eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag. Det er einingsleiar/styrar som har ansvar for å innhente grunnlagsdokumentasjon i samband med godkjenning. I tillegg skal styrar i søknaden vurdere barnehagen er eigna i høve til barnehagelova § 1 og 2 når det gjeld føremål og innhald, jf. barnehagelova §14.

Søknad om godkjenning etter Barnehagelova § 14 vert gjort av kommunestyret.

Søknad om endringar for barnehagar som er godkjente vert gjort administrativt av administrasjonssjefen.

Godkjenning av barnehagar etter Barnehagelova § 14

Godkjenning av barnehagar etter helselovgivninga

Kontakt

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 90 52 58 06

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart