Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Godkjenning av barnehagar

Godkjenning av barnehagar

Vestnes kommunestyre er både barnehageeigar og barnehagemyndigheit. Ei av oppgåvene til barnehagemyndigheita er å godkjenne nye og eksisterande barnehagar.  

Dette seier barnehagelova om godkjenning av barnehagar:

§ 14. Godkjenning
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid."

Heimelsgrunnlaget i lov og forskrifter er som følgjer:

Barnehagemynde fattar vedtak om godkjenning basert på eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag. Det er einingsleiar/styrar som har ansvar for å innhente grunnlagsdokumentasjon i samband med godkjenning. I tillegg skal styrar i søknaden vurdere barnehagen er eigna i høve til barnehagelova § 1 og 2 når det gjeld føremål og innhald, jf. barnehagelova §14.

Søknad om godkjenning etter Barnehagelova § 14 vert gjort av kommunestyret.

Søknad om endringar for barnehagar som er godkjente vert gjort administrativt av administrasjonssjefen.

Godkjenning av barnehagar etter Barnehagelova § 14

Godkjenning av barnehagar etter helselovgivninga

Kontakt

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 90 52 58 06

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart