Godkjent reguleringsplan - Furnes masseuttak

I medhald av Plan- og bygningslova § 12 – 12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Furnes masseuttak, med plankart datert 14.03.24, føresegner av 03.04.24 og planomtale/KU av 01.04.24.

Plankart masseuttak - Klikk for stort bilete


Sjå plankart og dokument i saka på arealplaner.no

Kommunestyret sitt vedtak kan påklastast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Eventuell klage skal være grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune på epost postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.