Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen har ein samordnande funksjon og skal gje alle driftseiningane fagleg driftsstøtte på følgjande område:

  • Personal
  • Arkiv og saksbehandlingssystem
  • Andre funksjonar som blir samordna i sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen blir leia av kommunalsjef for person og organisasjonsutvikling. 

Intranett, barnehage,  eigedomsskatt, digitalisering, løyve,  innkjøpskoordinering er døme på tenester som blir utført i sentraladministrasjonen.

Servicekontoret er ein del av sentraladministrasjonen og har ansvar for arkiv og saksbehandlingssystem, nettsider og politisk sekretariat. Servicekontoret utfører forvaltningsoppgåver på følgjande saksområde:

  • Bustøtte
  • Startlån
  • Kommunale eigedomsavgifter
  • Skjenkesaker
  • Transporttenesta for funksjonshemma (drosjekort)
  • Ledsagerbevis/følgjekort
  • Parkeringsløyve for forflytningshemma 

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart