Kommunalsjefar

Kommunalsjefane er kommunedirektøren sine nærmaste medarbeidarar. Dei skal bidra til strategisk leiing, samordning og vidareutvikling av heile den kommunale verksemda. Dei skal motivere organisasjonen til heilskapstenking og bidra til koordinering av tenestene.

I Vestnes kommune har vi desse sektorane:

Helse og omsorg  

Hovudansvar: 

 • Bidra til samordna og effektiv drift, rettleiing til einingsleiarar
 • Samordne kompetanseutvikling innan sektoren.
 • Overordna ansvar for utarbeiding av fag- og temaplanar innan sektoren

Monica Beinset    
Kommunalsjef helse og omsorg
Mobil: 46 41 23 88
epost: monica.beinset@vestnes.kommune.no

Økonomi  og verksemdstyring

Hovudansvar:

 • Strategisk leiing og samordning av budsjettarbeidet.
 • Rådgjeving til einingsleiarar og kommunalsjefar i økonomisaker.
 • Samordningsfunksjon overfor rekneskap og skatteoppkrevjarfunksjonen i Molde
 • Deltaking i bygge- og utviklingsprosjekt

Ann Katrin Kirkeslett  
Kommunalsjef økonomi og verksemdstyring
Mobil: 99 44 88 93
epost: ann.katrin.kirkeslett@vestnes.kommune.no

Samfunn og samskaping

Hovudansvar:

 • Utvida ansvar for heilskapleg og samfunnsmessig utvikling av kommunen med fokus på samskaping internt og saman med eksterne aktørar som til dømes næringslivet
 • Ansvar for den strategiske samfunnsplanlegginga etter plan og bygningslova
 • Koordinere beredskapsarbeidet i kommunen

Helene Øvrelid
Kommunalsjef samfunn og samskaping
Mobil: 97 62 77 29
epost: helene.ovrelid@vestnes.kommune.no

Personal og organisasjonsutvikling

Hovudansvar:

 • Overordna ansvar for utarbeiding og oppdatering av rutinar innan personalområdet.
 • Samordningsansvar for overflytting av personell mellom sektorar og einingar.
 • Rådgjeving til einingsleiarar i personalsaker.
 • Overordna ansvar for internkontrollsystem, HMS og gjennomføring av lønsforhandlingar.

Rune Håseth       
Kommunalsjef personal/assisterande kommunedirektør 
Mobil: 90 14 15 65
epost: rune.haseth@vestnes.kommune.no  

Kultur og oppvekst  

Hovudansvar:

 • Følgje opp “Plan for kvalitetsutviklinga i grunnopplæringa i Vestnes kommune”, og at kommunen har ein felles skulepolitikk.
 • Gjennomføre årlege besøk ved alle dei kommunale skulane i kommunen.
 • Utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa i Vestnes
 • Overordna ansvar for tilsyn i barnehagesektoren

Ronny Engan        
Kommunalsjef kultur og oppvekst
Mobil:  95 10 21 15
epost:  ronny.engan@vestnes.kommune.no

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart