Eining for eigedomsdrift

Eigedomsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar.

Samla bruttoareal for kommunale bygg er om lag 67 500 m2. Våre bygg er kommunalt disponerte bustader og ei rekke formålsbygg – skular, sjukeheimar, barnehagar, rådhus/administrasjonsbygg og kultur/idrett. I tillegg administrerer vi ca. 2 500 m2 til vidare utleige (Stiftelsen Vestnes Trygdebustader og flyktningbustader).

Ansvaret for sal av kommunale bustad- og næringstomter ligg til denne eininga. Det vert  gjennomført kjøp av strategisk tomteareal som f.eks. sikring av areal til friluftsformål, kjøp av nye felt for bustad- og næringsformål, nødvendig veggrunn, samt sal av diverse kommunalt tilleggsareal til både private og næringsdrivande. Kjøp/sal av kommunale bygg/bustader vert og utført av eininga.

Kommunen har eit bevisst forhold til regelverket om offentlege anskaffingar. Eininga administrerer og innehar kompetanse på dette fagfeltet.

Eininga har og ansvar for kommunen sine forsikringsordningar, både når det gjeld ansvar, bygningar, bilar, tilsette, barn i skule, barnehage og kulturskule, samt barn som har oppfølging i regi av barnevernet.

Kontakt

Eigedomsdrift
Mona Janne Johansen
Einingsleiar
E-post
Telefon 91 37 18 00

Opningstider

Kvardagar Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Aktivitetssenteret

Brugata 8
6390 Vestnes

Kart