Leigesatsar kulturbygg og idrettsbygg

Leigesatsar kulturbygg og idrettsbygg

I skulelokaler og idrettsbygg vert det praktisert gratis leige til ikkje-økonomisk aktivitet for barn i regi av frivillige lag og organisasjonar. Gratisordninga gjeld ikkje symjebassenga. Det er elles eit ønske at aktiviteten skal skje i tråd med ein fast halvårsplan etter utlysing/søknad/avtale.

Gjennom tidligare politiske vedtak går det fram at målet med gratis eller redusert leige er å auke aktivitetstilbodet for barn og unge. Vaksne brukarar skal ikkje automatisk ha slik gratis leige for å drive eigenorganisert fritidsaktivitet. Driftsleiarar/ansvarlege utleigarar har høve til å utøve skjønn.

Leigesatsar 

Prinsipp og utleigesatsane ovanfor er godkjend av Vestnes kommunestyre og gjeld inntil vidare.