Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Leigesatsar kulturbygg og idrettsbygg

Leigesatsar kulturbygg og idrettsbygg

I skulelokaler og idrettsbygg vert det praktisert gratis leige til ikkje-økonomisk aktivitet for barn i regi av frivillige lag og organisasjonar. Gratisordninga gjeld ikkje symjebassenga. Det er elles eit ønske at aktiviteten skal skje i tråd med ein fast halvårsplan etter utlysing/søknad/avtale.

Gjennom tidligare politiske vedtak går det fram at målet med gratis eller redusert leige er å auke aktivitetstilbodet for barn og unge. Vaksne brukarar skal ikkje automatisk ha slik gratis leige for å drive eigenorganisert fritidsaktivitet. Driftsleiarar/ansvarlege utleigarar har høve til å utøve skjønn.

Leigesatsar 

Prinsipp og utleigesatsane ovanfor er godkjend av Vestnes kommunestyre og gjeld inntil vidare.