Varsel om oppstart - detaljregulering for Saga Brygge, gnr 44 bnr 35 og 81

Jamfør plan- og bygningslova, § 12-8 gjerast det kjent at det er startet opp arbeid med ei privat detaljregulering for Saga Brygge, gnr 44 bnr 35 og 81 i Vestnes kommune. Planområdet er i dag uregulert, og i kommuneplanen er området avsett til bustadbygging og næringsformål. Sjøarealet er omfatta av «Interkommunal plan for Romsdalsfjorden».
 

Føremål med planen er å tilretteleggje området for utbygging med bustadføremål. Eksisterande bustad innanfor gbnr 44/81 skal vidareførast. I tillegg skal det tilretteleggast for etablering av einebustader og tomannsbustader med tilhøyrande leikeareal. Tilrettelegging for trafikksikker vegadkomst til området blir tema i samband med planarbeidet. I tillegg er det planlagt å utvide arealet langs sjøen, enten ved utfylling eller ved etablering av bryggekonstruksjon på pålar. Langs sjøen vil det bli lagt til rette for kyststi eller gangbrygge for allmennheten.

Plangrensa er vist i kartutsnitt. Mindre justeringar i plangrensa kan komme som følgje av innspel til planarbeidet.
Planendringa er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikkje å vere KU-pliktig. Kommunen stiller seg bak vurderinga.

Detaljregulering for Saga Brygge - Klikk for stort bilete

Oppstartsmøte blei gjennomført med kommunen 23.10.23. Berørte naboar og gjenboarar blei varsla direkte i eige brev. 

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av grunneigar. Kommentarar/innspel til det igangsatte planarbeidet rettast til proESS AS på epost post@proess.no innan 31.01.24.

Dokument i saka:

Plankart - Saga Brygge (PDF, 91 kB)
Plankart - viser gjeldande kommuneplan (PDF, 303 kB)
Plankart - ortofoto (PDF, 361 kB)
Referat frå oppstartsmøte (PDF, 256 kB)