Varsel om oppstart - detaljregulering for gnr 51 bnr 28 og 41

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det blir sett i gang arbeid for å fremje privat reguleringsforslag for gnr. 51 bnr. 28 og 41 – «Aure-eigedomen» på Hagneset.

Plankart - privat regulering gnr 51, bnr 28 og 41 - Klikk for stort bilete

Målsetjinga med reguleringa er å legge til rette for bustadbygging. Planlagt utbyggingsform er frittliggande småhus.

Forslagstillar er Basic Rooms AS

Sjå plangrense og dokument i saka på arealplaner.no

Kom med innspel

Innspel til planarbeidet skal sendast som brev til JOBing, Kråkvika 33, 6390 Vestnes, eller som e-post til job@jobing.no innan 26.02.2024.

Varselet er sendt grunneigarar, naboar og aktuelle høyringsinstansar.