Varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan for naturmangfald - Vestnes kommune

Planutvalet vedtok i møte av 26.10.2022, sak PS-60/22, at det skal utarbeidast ein kommunedelplan for naturmangfald for Vestnes kommune. På bakgrunn av dette varsles oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan naturmangfald.

Kommunedelplan naturmangfald

 

Plana si hovudmålsetting er å styrke og fremje naturmangfaldet gjennom berekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av biologisk mangfald skal stansast.

Planområde gjeld heile Vestnes kommune.

Medverknad:
Innspel til kommuneplanarbeidet og merknader til planprogrammet skal sendast: 
Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes eller på e-post til postmottak@vestnes.kommune.no

Fristen er sett til 31.12.2022      

 

 

 


Dokument i saka: 

Planprogram (PDF, 2 MB)
Varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan for naturmangfald (PDF, 219 kB)