Vårrydding og Ruskenaksjon

Det er tid for vårrydding og kommunen har fått førespurnadar angående felles ryddeaksjonar i bygdene. Vestnes kommune vil gjennom Attvin (tidlegare Arim) tilby henting av avfall som blir samla inn i fellesskap. Arrangør kan melde seg direkte til Attvin.

Slik melder ein seg på ordninga

 • Organisasjoner/lag/foreningar som skuler, grendelag og velforeningar kan ta kontakt med Attvin på epost for å avtale; post@attvin.no
 • Epost skal ha følgjande informasjon:
  • Arrangør (namn på skule/forening)
  • Namn på kontaktperson
  • Telefonnummer til kontaktperson
  • Kor langs renovasjonsruta vil avfallet bli plassert - nøyaktig adresse - (maksimum 5 meter frå veg der renovasjonsbilen køyrer)
  • Kva dag Attvin skal hente avfallet – OBS: Attvin hentar Rusken avfall kun dei vekene som det blir hentet restavfall i området NB! I Vestnes er det veke 17 og 19.
 • Dersom behov eller ønskje vil Attvin ta kontakt med den enkelte arrangør, i etterkant av bestilling.
 • Kommunene får faktura for kostnadane ved henting og avfallsbehandling i sin kommune.
 • Alt avfall skal leggjast i blanke sekkar. Større gjenstandar eller farleg avfall som ikkje kan gå til forbrenning kan vi ikkje ta med oss. Dette må arrangør sjølv levere til ein bemanna miljøstasjon.
 • Arrangør må sjølv sørge for søppelsekkar og hanskar.