Kartlegg geologien frå lufta

Frå slutten av mai og i cirka fem veker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målingar frå helikopter i Møre og Romsdal.

Dette er undersøkingsområdet for dei geofysiske målingane med helikopter. Figur: NGU

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som eit ledd i kartlegginga av mineralressursane i fylket. Flygingane skjer i eit område frå Eide i nordaust til Julsundet i vest, og frå Isfjorden i søraust til Sjøholt/Skodje i sørvest.

I undersøkinga brukar NGU ein elektromagnetisk målesonde, som heng under helikopteret. Sonda registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjonar i jorda sitt magnetfelt. Det bideg i den generelle geologiske kartlegginga. 

Samtidig blir det samla inn informasjon om radioaktive element i bakken. Desse undersøkingane kan avdekke moglege cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykka i 1986. Naturlege bakgrunnsverdiar kan og gi ein pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Målingane blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS frå Gardermoen saman med NGU. Sjølve målingane foregår ved at helikopteret flyg i parallelle linjer med ei konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikkje gjort målingar i dårleg ver, som tåke, regn, snø eller sterk vind. 

Dataene blir etter kvart tilgjengelege for alle i kartdatabasen på NGU sine nettsider. 

NGU vil forsøke å utføre målingane i nært samarbeid med lokalbefolkninga. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikkje berørt av flygingane. Dersom målingane ikkje er foreneleg med anna aktivitet, ønskjer NGU å bli kontakta slik at mindre justeringar i måleopplegget kan gjerast.

Kontaktpersonar

Seksjonsleiar Marco Brönner, telefon: 48 60 76 96, e-post: marco.bronner@ngu.no
Prosjektleiar Kari Aslaksen Aasly, telefon: 47 31 94 41, e-post: kari.aasly@ngu.no
Sjefingeniør Frode Ofstad, telefon: 90 95 21 58, e-post: frode.ofstad@ngu.no