Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinering

Vestnes kommune skal tilby koronavaksinasjon til innbyggarane i kommunen. Sjå oversikt vaksinering veke for veke under "Status i Vestnes" i denne artikkelen. 

Frå veke 24 er all vaksinering flytta til Vestneshallen

Alle som tidlegare har fått time på ein annan plass har fått flytta sin time og skal no møte i Vestneshallen for vaksinering. Det er også endra tidspunkt - sjekk SMS. Ber om at alle møter så presis som mulig, adressa er Skulevegen 4. Ved spørsmål, ta kontakt med  Vestnes legesenteret

Informasjon om arbeid med vaksinering  

Ved prioriteringsgruppe 8 vil Vestnes kommune gå over til digital påmelding til vaksinering. Sentrale føringar tilseier at dette tidlegaste vil bli aktuelt frå veke 25. Vi ringer alle i kategori 4, 5, 6 og 7. Det vil bli lagt ut lenke til påmelding på Vestnes kommune si nettside. Påmelding krev innlogging med bank ID. Hald deg oppdatert på denne sida.

  Klikk for stort bilete  

t til riktig tid for dose 2  

Det er viktig at du møter til oppsett tid for vaksinering ved dose 2. Kommunen har ikkje høve til å endre tidspunktet med mindre ein har tungtvegande grunnar t.d innlegging i sjukhus og uføresette hendingar. Ferie og reiser gir ikkje grunnlag for å utsette time til vaksinering.

Kort fortalt 

  • Vi vaksinerer no med med «Comirnaty» frå Pfizer BioNTech. Det blir ikkje vaksinert med AstraZeneca no. 
  • Dei som får vaksinen, vil samstundes få avtale om ny time seks veker seinare til dose nummer to. 
  • Risikopasientar i gruppe fire vert kontakta. 
  • Som hovudregel skal du vaksinerast i den kommunen du bur, sjølv om du har fastlege i ein annan kommune.  
  • Kommuane samarbeider om pasientar med fastlegar i anna kommune.
  • Møt presis til oppsett tid! 
  • For å følgje med på levering av vaksiner til kommunen klikk på lenka: Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI 

Har du spørsmål angåande koronavaksine ta kontakt med legesenteret telefon: 71184100 

Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Koronavaksinering