Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Busette flyktningar og deira familiegjenforente som har behov for grunnleggande kvalifisering, deltek i introduksjonsprogrammet i kommunen. Målet er at dei skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Kven kan få tilbodet?

Flyktningar mellom 18 og 55 år som busettast i Vestnes kommune etter avtale med utlendingsmyndigheitene (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Kva tilbyr vi?

Gjennom introduksjonsprogrammetprogrammet blir det gitt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ein vil få kjennskap til arbeidslivet gjennom undervisning og praksis. Målet med introduksjonsprogrammet er å kvalifisere til jobb eller utdanning, for å bli økonomisk sjøvstendig.

I introduksjonstida tilbys:

  • tett oppfølging
  • praktisk opplæring i norsk språk og samfunnkunnskap
  • hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid
  • introduksjonsstønad tilsvarande 2Gr Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heiltid (minimum 30 timar pr veke), og varer i inntil to år, med tillegg av godkjente permisjonar.

I tillegg vil Vestnes kommune tilby aktuelle kurspakkar som lettar integrering og inkludering i lokalsamfunnet som arbeidslivskunnskap, boligkurs, helse- og ernæring, tannpleie, foreldrekurs, leksehjelp, bank- og forsikringskunnskap.

Bedriftene, frivillige organisasjonar, Frivilligsentralen m.fl. er viktige samarbeidspartar i prosessen.

IMDi - Introduksjonsprogram  

Fadderordning

 

Regelverk

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Toril Hollingsæter Alvsåker
Einingsleiar, Eining for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 71 18 42 52
Mobil 979 62 670

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6390 Vestnes

Kart