Demensteam

Demensteam

Demensteamet er eit bindeledd mellom personar med demens, deira pårørande, og dei ulike delane av tenesteapparatet. 

Kva gjer demensteamet? 

  • Følger opp personar med demenssjukdom og deira pårørande
  • Kartlegg og foretek utredningsbesøk i heimen etter avtale/samarbeid med fastlege
  • Samarbeider med institusjonane, heimesjukepleien, fastlegane og spesialisthelsetenesta
  • Held oversikt over tilbod i kommunen for personar med ein demenssjukdom og deira pårørande
  • Arrangerer pårørandeskule ein gong i året
  • Kan gi rettleiing og undervisning av helsepersonell både i institusjon og heimesjukepleien
  • Samarbeider med Vestnes demensforening vedkomande eit demensvennleg samfunn
  • Samarbeider med Vestnes Frivilligsentral om aktivitetsvenntilbodet

Korleis komme i kontakt med demensteamet?

Tenestekontoret kan vidareformidle henvendigar til demensteamet.

Utredning ved demensteam

Dersom du har behov for utredning frå demensteamet må du ta kontakt med fastlegen din for henvisning.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160