Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 14.07.2020, kl 10:10

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Søke på helse- og omsorgstenester

Søke på helse- og omsorgstenester

Vestnes kommune har eit felles skjema som gjeld for alle helse- og omsorgstenester.

Søknaden gjeld desse tenestene:

  • Heimesjukepleie
  • Psykisk helsehjelp
  • Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring i daglege gjeremål
  • Støttekontakt
  • Pårørandestøtte; opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad
  • Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
  • Kortids- og langtidsopphald ved institusjon
  • Rehabilitering
  • Individuell plan og koordinator
  • Kommunale servicetilbod; dagsenter, matombringing og tryggleiksalarm

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester finn du her.
Søkjer andre på vegne av deg må også fullmakt fyllast ut.

Tenestekontoret

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22

Adresse

Besøksadresse

Rådhuet
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart