Søke på helse- og omsorgstenester

Søke på helse- og omsorgstenester

Vestnes kommune har eit felles skjema som gjeld for alle helse- og omsorgstenester.

Søknaden gjeld desse tenestene:

  • Heimesjukepleie
  • Psykisk helsehjelp
  • Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring i daglege gjeremål
  • Støttekontakt
  • Pårørandestøtte; opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad
  • Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
  • Kortids- og langtidsopphald ved institusjon
  • Rehabilitering
  • Individuell plan og koordinator
  • Kommunale servicetilbod; dagsenter, matombringing og tryggleiksalarm

Søk på helse- og omsorgstenester her

Signert fullmakt skal leggast ved søknaden dersom ein søker på vegne av andre. (PDF, 105 kB)

Dersom du ikkje kan søke elektronisk er det lenke til papirskjema her. (PDF, 120 kB)

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 916 53 330

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart