Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Koordinerande eining i Vestnes kommune er organisert under Tenestekontoret, og har det overordna ansvaret for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Koordinerande eining skal:

  • bidra til at dei som har samansette og langvarige behov for tenester opplever ein samanhengande behandlingsteneste.
  • vere ein kontaktstad for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og sosialtenester.
  • gje opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, koordinatorar og koordinerande eining.
  • sørge for at det blir utarbeida rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan.
  • motta søknad/melding om behov for individuell plan og koordinator.
  • syte for at det blir utnemt koordinator i samarbeid med den personlige koordinatorens nærmaste leiar.
  • ha oversikt over individuelle planar og koordinatorar.

Kva kostar det?

Individuell plan og koordinator er gratis.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.  

Nyttig lenke

Informasjonside for E-læring - individuell plan.

Regelverk og planar                 

Helse- og omsorgstenestelova (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet) 
Pasient- og brukerrettighetslova (Rett til individuell plan)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator   
IS-2651 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator  
Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
Individuell plan koordinator og koordinerende enheter - Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 903 kB)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 916 53 330

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Mari
Brugata 6
6390 Vestnes

Postadresse

Vestnes kommune
Tenestekontoret
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart