Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Koordinerande eining i Vestnes kommune er organisert under Tenestekontoret, og har det overordna ansvaret for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Koordinerande eining skal:

  • bidra til at dei som har samansette og langvarige behov for tenester opplever ein samanhengande behandlingsteneste.
  • vere ein kontaktstad for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og sosialtenester.
  • gje opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, koordinatorar og koordinerande eining.
  • sørge for at det blir utarbeida rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan.
  • motta søknad/melding om behov for individuell plan og koordinator.
  • syte for at det blir utnemt koordinator i samarbeid med den personlige koordinatorens nærmaste leiar.
  • ha oversikt over individuelle planar og koordinatorar.

Kva kostar det?

Individuell plan og koordinator er gratis.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.  

Nyttig lenke

Informasjonside for E-læring - individuell plan.

Regelverk og planar                 

Helse- og omsorgstenestelova (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet) 
Pasient- og brukerrettighetslova (Rett til individuell plan)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator   
IS-2651 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator  
Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
Individuell plan koordinator og koordinerende enheter - Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 903 kB)

Kontakt

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 48 02 48 09
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 90 69 31 60
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 91 65 33 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Postadresse

Vestnes kommune
Tenestekontoret
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart