Startlån og tilskot til bustad

Startlån og tilskot til bustad

Startlån og tilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad og som heller ikkje har mulegheit for å spare.

Kven kan søkje om startlån og tilskot?

 • Barnefamiliar
 • Personar som mottar trygd/offentlege ytingar
 • Bustadlåntakarar med gjeldsproblem
 • Menneske med sosiale eller helsemessige utfordringar
 • Unge i etableringsfasen er ikkje i målgruppen

Les meir om målgruppene på Husbanken si nettside.

Korleis søkje om startlån og tilskot?

Her søkjer du om startlån og tilskot.  Det er mogleg å mellomlagre søknaden, dersom du ikkje blir ferdig med utfylling og skal fortsette seinare.

Vedlegg til søknad om startlån og tilskot

Kva for vedlegg du treng er avhengig av kva du søker om. Du vil finne informasjon om dette i søknadsskjemaet.

Dokument du må levere saman med søknaden:

 • Skattemelding for siste året
 • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei siste to månadane
 • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
 • Stadfesting på anna finansiering/eigenkapital

Dokument du må leggje ved når det er aktuelt:

 • Ved annan type gjeld enn bustadlån: dokumentasjon og nedbetalingsplan
 • Ved kjøp eller refinansiering: takst og tilstandsrapport
 • Ved helsemessige eller sosiale utfordringar: helseattest
 • Ved festetomt: festekontrakt
 • Ved utbetring: dokumentasjon på alle arbeidskostnader
 • Ved bygging: kopi av teikningar, bindande anbod, kontrakt og oversikt over dei totale kostnadene

Kor lang tid tek det?

Kommunen behandlar søknaden normalt innan tre veker etter at du har levert søknaden med alle nødvendige dokumentasjon. 

Meir informasjon om startlån og tilskot

Du finn meir informasjon om startlån og tilskot på Husbanken si nettside.

Slik klager du 

Regelverk

Forskrift om lån fra Husbanken  

Kontaktinformasjon

Hilde Rekdal
Saksbehandlar
E-post
Telefon 900 61 816

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart