Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Omsorgsbustad er for deg som har nedsett funksjonsevne, dårleg tilrettelagt bustad eller vanskar med å klare deg sjølv i eigen bustad.

Senior Plaza/aktivitetssenteret

Vestnes kommune har tilrettelagde omsorgsbustadar i Vestnes sentrum. Det er 31 leiligheter ved Senior Plaza og 7 ved aktivitetssenteret. Dersom du får tildelt ein omsorgsbustad og har behov for helse- og omsorgstenester, må du i tillegg søke på dette avhenging av ditt hjelpebehov. 

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er eldre, sjuke og personar med funksjonshemning med vesentleg funksjonsvikt, fysisk og /eller psykisk, som ikkje får tilfredstillande livskvalitet og tryggleik i eigen bustad. Det er utarbeidd eigne retningslinger for tildeling av omsorgsbustad ved Seinior Plaza/aktivitetssenteret.

Kva kostar det

Pris for leie blir årleg satt/justert av kommunestyret. 

Omsorgsbustader ved Senior Plaza og Aktivitetssenteret
Emne Sats
Bustader med 1 soverom 7 040
Bustader med 2 soverom 7 685
Omsorgsbustader innafor bu- og habiliteringstenesta
Emne Sats
Husleige 5 911

Slik søker du

Søk elektronisk om omsorgbustad ved Senior Plaza og aktivitetssenter.  Dersom du ikkje kan søke elektronisk finn du papirskjema her.

Hjelp til å søke

Kontakt Tenestekontoret eller Servicekontoret for bistand til utfylling, eller for utlevering av skjema om du ikkje har tilgang til å skrive ut. Skjema kan også sendast i post på forespørsel. 

Søknadsfrist

Ledige omsorgsbustader blir lyst ut med søknadsfrist i lokalavisa og på Vestnes kommune sine nettsider. Søknadane blir behandla etter kvart som dei kjem inn, og det blir ikkje oppretta venteliste. 

Kva skjer vidare?

Kommunen vil på bakgrunn av ei fagleg vurdering av dine behov og dine noverande buforhald avgjere om du får tildelt omsorgsbustad. For å kunne vurdere dette vil din situasjon og ditt bistandsbehov bli kartlagt, og det kan vere aktuelt å innhente nødvendige opplysninger frå søkar, pårørande og samarbeidande partar. Skulle du ønske å reservere deg mot innhenting av opplysningar frå enkelte instansar eller personar ber vi om at du varslar om dette i søknadskjema.

Teieplikt

Dine personopplysningar er taushetsbelagt, og informasjon knytt til din søknad og eventuelle tenester blir lagra forsvarleg.

Klage

Omsorgsbustad er ikkje ein lovpålagt teneste, og Tildeling skjer etter Forvaltningslova § 2 og med bakgrunn i retningslinjene som er utarbeidd for desse bustadene (PDF, 584 kB).

Enkeltvedtak kan klagast inn etter Forvaltningslova § 28, og har ein klagefrist på 3 veker.

Ved avslag kan du klage på om du fyller vilkåra for tildeling eller om skjønnsutøving er brukt feil. Tenestekontoret kan bistå deg ved utforming av klagen.

Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til klagenemnda.

Klagen skal vere skriftleg med begrunning og sendast til:

Vestnes kommune
Tenestekontoret
Brugata 10
6390 Vestnes 

Regelverk  

Helse- og omsorgstenestelova (Lov om kommunale helse- og omsorgstenester) 
Pasient- og brukerrettighetslova (Lov om pasient- og brukarrettigheiter)  
Forvaltningslova (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 916 53 330

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart