Beredskap

Beredskap

Varsling ved ulykker og større uønska hendingar, skal som hovudregel rettast til naudetatane.

Kommunen sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar. Det kan og vere situasjonar der kommunen sjølv er ansvarleg for å handtere hendingar. Dette kan vere i samband med smitteutbrot osv. Andre oppgåver som kommunen kan få ansvar for å handtere i ein krisesituasjon kan vere:

  • Ta hand om skadde personar
  • Omsorg for personar som har vore utsette for store påkjenningar
  • Assistanse ved evakuering av personar frå eit utsett område
  • Innkvartering av personar eller redningsmannskap
  • Informere om situasjonen i kommunen og gje rådgjeving i samråd med politi
  • Forpleiing eller anna forsyningsstøtte

Vestnes kommune har ein beredskapsplan som gjeld for heile kommunen sin organisasjon. I tillegg har kommunen delplanar til beredskapsplanen for ulike fagområder.

Etablering av kriseleiinga 

Det er administrasjonssjefen og ordførar som på oppfordring eller eige initiativ som kan kalle inn og etablere kriseleiinga sin stab, og avgjer kven som skal kallast inn. Administrasjonssjefen nås på tlf 909 84 000 og ordføraren på tlf 911 84 000. I sentralbordets opningstid kan du og ringe 71 18 40 00.

Samansetning kriseleiing
Tittel Namn
Ordførar, pressetalsmann Geir Inge Lien
Administrasjonssjef Kristian Skålhavn
Varaordførar Randi Bergundhaugen
Kommunalsjef personal Rune Håseth
Kommunalsjef oppvekst Knut Øyvind Hoem
Brannsjef/beredskapsansvarleg Frank Skorgenes
ROR-IKT Rune Rekdal
Rådgjevar Reidun Bjølverud
Kommuneoverlege Sabine Relling Bredeli
Einingsleier tekniske tenester Emil Balstad
Kons. kommunalsjef helse og omsorg Elly Christine Volsdal Slettvoll

Etablering av psykososialt kriseteam

Det er etablert psykososialt kriseteam i kommunen som skal kunne aktiveres ved akutte hendingar, kriser eller ulykker med behov for rask og tverrfagleg psykososial innsats. Psykososialt kriseteam kan aktiverast av eksempelvis legevakt, AMK, ambulansepersonell, politi, brannbefal, medlemmer i kriseteamet, eller ved pålegg frå administrasjonssjefen eller ordførar.

Publikum kan ved behov for bistand også ringe direkte til medlemmane i lista under, men fortrinnsvis leiar eller nestleiar.

Samansetning psykososialt kriseteam

Samansetning psykososialt kriseteam
Tittel Namn Telefon
Kommuneoverlege, leiar Sabine Relling Bredeli 909 64 131
Lege, nestleiar Gitte Vinther 907 55 270
Sokneprest John Sylte 918 65 064
Helsesøster Anita Kvalsvik 917 16 194
Helsesøster Anne Elin Frøysa 995 30 615
Psykolog Mathea Fladset-Skrove 957 33 997
Inspektør (skule) Gunvald Fauske 951 33 377
Kommunalsjef oppvekst Knut Øyvind Hoem 482 72 458
Diakon Ellen Edvardsen 974 99 175
Revidert 21.07.2017

Informasjon om smittevern  

 

Kontaktinformasjon

110 - Brann

110

112 - Politi

112

113 - Ambulanse

Lege 113