Varsel om reguleringsarbeid - gnr 193 bnr 20 m.fl. på Vågstranda, Rauma kommune

Varsel om reguleringsarbeid - gnr 193 bnr 20 m.fl. på Vågstranda, Rauma kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar ART arkitekter og ingeniører AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for næringsverksemd på Vågstranda - planområde Salmar Genetics AS_2020.09.17.

Formålet med planarbeidet er å regulere til:

  • Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling
  • Kai, utfylling i sjø

Det er konkludert med at reguleringsplanen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing eller planprogram.

Innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg til ART arkitekter og ingeniører AS, til post@a-r-t.no eller Langelandsvn 17, 6010 Ålesund innan 16.10.2020.

Naboar/grunneigarar/partar/offentleg mynde vert varsla med brev.

Dokument i saka: 

Varsel om oppstart - annonse (PDF, 765 kB)  
Varsel om oppstart regulering, Vågstranda, Rauma, Vestnes frå 01.01.21 (PDF, 104 kB)
Salmar Genetics - Vågstranda - Referat frå oppstartsmøte (PDF, 429 kB)  
Detaljplan for Salmar Genetics AS_Vågstranda - varsel oppstart av planarbeid (PDF, 735 kB)
Detaljplan for Salmar Genetics AS_Vågstranda - oversiktskart (PDF, 6 MB)  
Detaljplan for Salmar Genetics AS_Vågstranda - plangrense - ortofoto (PDF, 2 MB)  
Detaljplan for Salmar Genetics AS_Vågstranda - plangrense - kart (PDF, 975 kB)  
Detaljplan for Salmar Genetics AS_Vågstranda - plangrense - gråtone (PDF, 986 kB)