Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Ramberget, mindre endringar

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Ramberget, mindre endringar

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtok planutvalet 22.06.2020 å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan Ramberget ut til avgrensa offentleg ettersyn etter forenkla prosess, jf plankart, føresegner og høyringsbrev frå Proess, datert 12.06.2020.

Frist for merknader til planendringane vert utvida til 20. august 2020. Merknader kan sendast til postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes

Dokument i saka

Saksprotokoll - vedtak (PDF, 141 kB)  
Reguleringsplan Ramberget, mindre endringar – offentleg ettersyn (PDF, 164 kB)  
Reguleringsplan Ramberget, mindre endringar etter forenkla prosess - offentleg ettersyn (PDF, 334 kB)  
Terrengsnitt skisser (PDF, 855 kB)  
Oppstartsmelding (PDF, 4 MB)  
Oppsummering og kommentarar til innspel (PDF, 704 kB)  
Innspel til oppstartsmelding (PDF, 30 MB)  
Føresegner til reguleringsplan Ramberget - farga tekst viser endring (PDF, 305 kB)  
Høringsdokument (PDF, 4 MB)  
Plankart (PDF, 328 kB)  
Planføresegner - mindre endring (PDF, 305 kB)