Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Offentleg ettersyn - IRSEA ARC AS - søknad om settefiskløyve på landlokalitet 38007 Daugstad II

Offentleg ettersyn - IRSEA ARC AS - søknad om settefiskløyve på landlokalitet 38007 Daugstad II

Irsea Arc Ad søkjer om løyve til settefisk på lokalitet Dagustad II i Vestnes kommune. Søknaden gjeld ei vidareføring av mellombels settefiskløyve frå 2017. Søknaden er i tråd med gjeldande plan.

I medhald av gjeldande forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og her.

Gjeldande plan er elektronisk tilgjengeleg på https://kommunekart.com/klient/romsdalskart

Høyringsfrist er satt til 20. mars. 2020

Fråsegn skal sendast til Vestnes kommune, Rådhuset Brugata 10, 6390 Vestnes eller til postmottak@vestnes.kommune.no

 

Dokument i saka: