Offentleg ettersyn/høyring - Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Offentleg ettersyn/høyring - Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 til offentleg ettersyn/høyring. 

Formannskapet si innstilling skal ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. 
Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak i sitt møte den 16. desember.

Innspel og høyringssvar skal sendast Vestnes kommune: postmottak@vestnes.kommune.no eller pr post til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Høyringsfrist 11. desember 2020. 

Alle høyringssvar innkomne innan fristen vert utsendt til kommunestyret. 

Dokument i saka:

Saksprotokoll og innstilling frå Formannskapet 25.11.2020 (PDF, 229 kB)
Alternativt forslag frå Frp - Budsjett og økonomiplan for Vestnes kommune 2021 (PDF, 153 kB)
Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 4 MB)
Saksframlegg frå administrasjonssjefen - Kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 311 kB)