Melding om vedtatt reguleringsplan - Reistad småbåthamn

Melding om vedtatt reguleringsplan - Reistad småbåthamn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 16.09.2021, sak 67/2021, detaljreguleringsplan med føresegner for Reistad Småbåthamn på Vågstranda.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på rådhuset, eller sjå under her.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 13. oktober 2021. 

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune, v/Planutvalet, Brugata 10, 6390 Vestnes eller postmottak@vestnes.kommune.no.
 

Dokument i saka: 

Kommunestyrevedtak 16.09.2021 (PDF, 72 kB)
Reguleringsplan Reistad Småbåthamn (PDF, 186 kB) 
Plankart (PDF, 2 MB)
Planomtale (PDF, 5 MB)
Reguleringsføresegner (PDF, 221 kB) 
Sjekkliste ROS (PDF, 301 kB) 
Reguleringsplan Reistad Småbåthamn - Avgrensa høyring (PDF, 171 kB) 
Uttale til høyring - Møre og Romsdal fylke (PDF, 188 kB) 
Uttale til høyring - NVE (PDF, 686 kB) 
Uttale til høyring - Statens vegvesen (PDF, 57 kB) 
Uttale til høyring - Stataforvaltaren i Møre og Romsdal (PDF, 105 kB) 
Fråsegn til avgrensa høyring - Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 122 kB) 
Merknadsvurdering offentleg ettersyn (PDF, 201 kB)