Melding om vedtak - Reguleringsplan Vikfjørå

Melding om vedtak - Reguleringsplan Vikfjørå

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 4. mars 2021, sak 16/2021, detaljreguleringsplan med tilhøyrande føresegner og omtale for Vikfjørå.

Illustrasjon frå Vikfjørå

Områda innanfor planen er i hovudsak regulert til bustadformål og eit mindre areal ved sjøen til næringsformål.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka nedst i denne artikkelen. 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne meldinga.
Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune, v/Planutvalet, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka:

Kommunestyrevedtak (PDF, 143 kB)  
Planutvalsvedtak (PDF, 120 kB)  
Saksframlegg (PDF, 278 kB)  
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)  
Reguleringsbestemmelser for Vikfjørå - føresegner revisjon 3 (PDF, 168 kB)
Plankart 22.09.2020 (PDF, 170 kB)
Kommentarer til innkomne innspill (PDF, 402 kB)
Korrespondanse kommunen_kloakk (PDF, 6 MB)  
Drensgrøft med målskjema_kart_bilder (PDF, 2 MB)
Statens vegvesen - uttale til offentleg ettersyn (PDF, 55 kB)
Møre og Romsdal fylkeskommune - fråsegn ved offentleg ettersyn (PDF, 83 kB)
Fylkesmannen - motsegn (PDF, 212 kB)  
Vestnes kommune - forespurnad om å trekke motsegn (PDF, 278 kB)
Fylkesmannen - svar på førespurnad om å trekke motsegn til planen (PDF, 159 kB)
Reguleringsplan gnr 60 bnr 32 og 92 - Trekking av motsegn (PDF, 90 kB)
Innspill til detaljregulering av gnr 60 bnr 92 og 32 - Frå Sveinung Sandnes (PDF, 2 MB) 
Svarbrev på innspel frå Sveinung Sandnes (PDF, 47 kB) 
SV_ Reg.plan Vikfjørå.msg (PDF, 116 kB)