Melding om vedtak - Detaljreguleringsplan for Vike sentrum

Melding om vedtak - Detaljreguleringsplan for Vike sentrum

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-12 godkjente kommunestyret forslag til ny reguleringsplan for
Vike sentrum, med plankart alt.2, planomtale og føresegner av 10.06.2021.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på rådhuset, eller sjå under her.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3. november 2021. 

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune,  Brugata 10, 6390 Vestnes eller postmottak@vestnes.kommune.no.
 

Dokument i saka: 

Kommunestyrevedtak sak 89/21 07.10.21 (PDF, 78 kB)
Annonse (PDF, 15 kB) 
Reguleringsplan Vike sentrum (PDF, 233 kB)
Vike sentrum plankart alt 2 rev. 10.06.21 (PDF, 852 kB)
Vike sentrum - Planomtale rev. 10.06.21 (PDF, 2 MB)
Vike sentrum - føresegner rev. 10.06.21 (PDF, 132 kB) 
Gjeldande reg.plan Vike (PDF, 4 MB)
Merknad frå Stiftelsen Bårdplassen Eldresenter (PDF, 141 kB)
Uttale ny avgrensa høyring - Marianne Skjegstad (PDF, 219 kB)
Fråsegn ved avgrensa ettersyn frå Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 96 kB)
Trekking av motsegn - Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (PDF, 96 kB)
Reg.plan Vike sentrum - Ny avgrensa høyring (PDF, 738 kB)
Vike sentrum plankart alt 1 rev. 10.06.21 (PDF, 851 kB) 
Fråsegn ved avgrensa ettersyn - løyve til inngrep i kulturminne med vilkår - Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 233 kB)
Reguleringsplan Vike sentrum - Avgrensa høyring 1. gong (PDF, 260 kB)
Vedtak - kommunestyresak 29/21 - 25.03.21 (PDF, 130 kB)
Reguleringsplan Vike sentrum saksutgreiing mars (PDF, 233 kB)