Melding om godkjent reguleringsendring. Reguleringsplan for E39 Vik - Julbøen, parsell Vik - Nerås

Melding om godkjent reguleringsendring. Reguleringsplan for E39 Vik - Julbøen, parsell Vik - Nerås

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjende Vestnes kommunestyre den 25.03.2021, sak 30/2021, reguleringsendring etter forenkla prosess.

Målet med planen er i hovudsak å optimalisere vidare lineføring for E39 sørover ved å finne ein meir eigna stad for tunnelinnslag, samt bestemme endeleg kryssløysing på Vik.

Interesserte kan gjere seg kjent med saka ved å sjå her. 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast skriftleg til epost: postmottak@vestnes.kommune.no eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

 

Dokument i saka: 

Kommunestyrevedtak av 25.03.2021 (PDF, 132 kB)
Saksframlegg - Reguleringsplan E 39 Vik - Julbøen - Endring etter forenkla prosess (PDF, 282 kB)  
Reguleringsføresegner pr. 19.02.2021 (PDF, 292 kB)  
Notat for omlegging av Vidåna og Litlvidåna på Vik (PDF, 1009 kB)
Svar på_Oppsummering høringsparter E 39 Vik - Julbøen - kryssomlegging Vik_2021 (PDF, 151 kB)
Reguleringsendring - E39 Vik - Julbøen, parsell Vik - Nerås (PDF, 4 MB)
Vurdering naturmangfold Vik - Julbøen endelig (PDF, 833 kB) 
Statens vegvesen - oversendelse til sluttvedtak i kommunen (PDF, 154 kB)
Drøftingsmøte Vestnes kommune etter høring (PDF, 37 kB)