Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Høyring - søknad om dispensasjon frå Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, planid K201201. Etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune

Høyring - søknad om dispensasjon frå Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, planid K201201. Etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune

Hauge Aqua AS søkjer om etablering akvakulturlokalitet på Dragneset. Ein gjer merksam på at stedsnavnet Korsvik ved Gjelstenholmen er ei meir presis lokalisering.

Dispensasjonen gjeld plassering av Egget® som er ein flytande lukka konstruksjon for oppdrett av fisk fram til den blir 1 kg. Etter 1 kg blir fisken satt ut i tradisjonelle åpne merder. Planstatus på omsøkt område er hensynssone friluftsliv.

I medhald av gjeldande forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og her.

Gjeldande plan er elektronisk tilgjengeleg www.kommunekart.com. Ein må velje Vestnes i menyen til høgre og krysse av for kommuneplan og zoome inn på området.

Høyringsfrist er satt til 20. mars. 2020

Fråsegn skal sendast til Vestnes kommune, Rådhuset Brugata 10, 6390 Vestnes eller til postmottak@vestnes.kommune.no 

Dokument i saka: