Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Høyring - Nedlegging Fiksdal skule

Høyring - Nedlegging Fiksdal skule

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret si innstilling i sak 130/2021 «Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022», og sender med dette saka ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 25. mars 2022. 

Høyringssvar skal sendast til administrasjonssjefen i Vestnes kommune:

postmottak@vestnes.kommune.no eller

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Høyringssvara vil bli innarbeidd i saka om skulenedlegging. 
 

Dokument i saka: 

Høyringsbrev - Nedlegging Fiksdal skule (PDF, 356 kB)
Rapport skuleutvalet 07.01.19 (PDF, 961 kB)
Tilleggsutrgreiing Fiksdal skule_Oversendt_20190228 (PDF, 597 kB)
Skuleutvalet si mindretalsinnstilling (PDF, 647 kB)
Skuleutvalet si fleirtalsinnstilling (PDF, 166 kB)