Høyring - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden (planid K201201 ) reguleringsendring etter forenkla prosess

Høyring - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden (planid K201201 ) reguleringsendring etter forenkla prosess

Føremålet med planendringa er å flytte akvakulturlokalitet V-A-1 på Myrane, Rekdal, lengre vest. Endringa kjem som eit resultat av at ny kunnskap har gjort seg gjeldande.

Ein gjer merksam på at endringa gjeld kun ny lokalisering av akvakulturlokalitet V-A-1 i Vestnes kommune. Administrasjonssjefen vurderer dei aktuelle endringane slik at dei ikkje går ut over hovudrammene i planen eller påverkar gjennomføringa av planen.

Eventuelle merknader til endringa av planen kan sendast innan måndag 04.03.2019 til

postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev

Vestnes kommune
Rådhuset/Brugata 10
6390 Vestnes

Dokument i saka: 
Høyringsbrev (PDF, 68 kB)   
Plandokument - høyringsforslag (PDF, 2 MB)  
Ankringsområde (PDF, 468 kB)  
KU for lokalitetene (PDF, 2 MB)