Godkjenning av reguleringsendring for Slutåshaugen

Godkjenning av reguleringsendring for Slutåshaugen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjende Vestnes kommunestyre den 21.02.2019, sak 15/19, reguleringsendring for Slutåshaugen.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på
rådhuset eller sjå under her.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune, Brugata 10, v/Planutvalet, 6390 Vestnes.

Dokument i saka: